پروژه علوم پزشکی پارتاک

دو دستگاه نورگیر خورشیدی اقتصادی

مروری بر پروژه

پروژه علوم پزشیکی پارتاک دارای 7 سقف در شهر اصفهان واقع شده است. با توجه به  تعداد زیاد طبقات، واحد های زیرین از نور طبیعی بی بهره بوده اند. ابعاد این نورگیر حدود دوازده متر مربع بوده است. سیستم اجرا شده برای این پروژه از نوع اقتصادی در نظر گرفته شد. همچنین دو پنجره از این نورگیر نور می گرفتند که یکی از پنجره ها قدی در نظر گرفته شده بود.

اطلاعات پروژه

موقعیت

شهر اصفهان- خیابان مشتاق

تعداد پنجره

در هر طبقه دو پنجره
نمونه کار نورگیر علوم پزشکی
نمونه کار نورگیر علوم پزشکی
نمونه کار نورگیر علوم پزشکی

پروژه های مرتبط