پروژه شیخ صدوق شمالی

یک دستگاه نورگیر خورشیدی اقتصادی

مروری بر پروژه

پروژه شیخ صدوق شمالی دارای 4 سقف در شهر اصفهان واقع شده است. با توجه به قرارگیری نورگیر در قسمت شمالی ساختمان، واحد های زیرین از نور طبیعی بی بهره بوده اند. ابعاد این نورگیر حدود سه متر مربع بوده است. سیستم اجرا شده برای این پروژه از نوع اقتصادی در نظر گرفته شد. همچنین دو پنجره از این نورگیر نور می گرفتند که یکی از پنجره ها قدی در نظر گرفته شده بود.
نمونه کار نورگیر شیخ صدوق

قبل از نصب نورگیر خورشیدی

بعد از نصب نورگیر خورشیدی

پروژه های مرتبط