پروژه شباهنگ

یک دستگاه نورگیر خورشیدی پرو

مروری بر پروژه

پروژه شباهنگ دارای 5 سقف در شهر اصفهان واقع شده است. با توجه به قرارگیری نورگیر در قسمت شمالی ساختمان، واحد های زیرین از نور طبیعی بی بهره بوده اند. ابعاد این نورگیر حدود دو متر مربع بوده است. سیستم اجرا شده برای این پروژه از نوع پرو در نظر گرفته شد. همچنین سه پنجره از این نورگیر نور می گرفتند که یکی از پنجره ها قدی در نظر گرفته شده بود.

اطلاعات پروژه

موقعیت

شهر اصفهان - خیابان رکن الدوله

تعداد پنجره

در هر طبقه سه پنجره
نمونه کار نورگیر شباهنگ
نمونه کار نورگیر شباهنگ
نمونه کار نورگیر شباهنگ

قبل از نصب نورگیر خورشیدی

بعد از نصب نورگیر خورشیدی

پروژه های مرتبط