هفت – حلقه کاشی و شبکه

نور طبیعی در محیط کاری
17 مرداد 1400
به دلیل شکل و فرم خاص سقف سوله های صنعتی یکی از راه های افزایش نور سوله ه کارخانه ها استفاده از نورگیر خورشیدی می باشد.
11 مرداد 1400
نورگیر آینه ای یا آینه خورشیدی جهت انتقال نور خورشید به داخل ساختمان ها مورد استفاده قرار میگیرد
بارگذاری بیشتر