رتبه بندی ستاره ای

طراحی
6.5/10
قابلیت استفاده
4.5/10
خلاقیت
8.5/10
محتوا
2/10
طراحی
5/10
قابلیت استفاده
6.5/10
خلاقیت
7.5/10
محتوا
2/10
طراحی
5/5
استفاده
5/5
خلاقیت
5/5
محتوا
2/5