نوار پیشرفت

مدیریت - از سال 1391
طراحی - از سال 1395
برنامه نویسی - از سال 1399
بازاریابی - از سال 1400
طراحی سایت 95%
برنامه نویسی 75%
عکاسی 80%
بازاریابی 60%