پروژه فرایبورگ

تعداد یک دستگاه اقتصادی

مروری بر پروژه

پروژه فرایبورگ دارای 5 سقف در شهر اصفهان واقع شده است. با توجه به قرارگیری نورگیر در قسمت عقب نشینی، واحد های زیرین از نور طبیعی بی بهره بوده اند. ابعاد این نورگیر حدود سه متر مربع بوده است. سیستم اجرا شده برای این پروژه از نوع اقتصادی در نظر گرفته شد. همچنین سه پنجره از این نورگیر نور می گرفتند که یکی از پنجره ها قدی در نظر گرفته شده بود.
نمونه کار نورگیر فرایبورگ
نمونه کار نورگیر فرایبورگ
نمونه کار نورگیر فرهنگیان
نمونه کار نورگیر فرهنگیان

قبل از نصب نورگیر خورشیدی

بعد از نصب نورگیر خورشیدی

پروژه های مرتبط